5 วัดดัง เที่ยวอยุธยาเมืองเก่า

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง เดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าพระยาไทย โดยสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้โปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่มีเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และยังเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นอีกด้วย

 
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ สร้างเสร็จในสมัยพระราเมศวร ราชวงศ์อู่ทอง เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในช่วงกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นศูนย์กลางเมืองในการจัดพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากเศียรพระพุทธรูปหน้าวิหารเล็ก ที่ปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ ทำให้ใครต่อใครเห็นรู้สึกตะลึงและต้องมาเยือนสักครั้งให้เห็นกับตาตัวเอง

 
วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังและมีชื่อเสียงจากการลักลอบขุดกรุพระเครื่องในองค์พระปรางค์ ใครที่ความสนใจในด้านประวิติศาสตร์ สามารถเข้ามาชมภาพจิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้นที่อยู่ภายในกรุได้ด้วย

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ เดิมทีเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีจุดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมคือเจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ใหญ่อลังการ ที่เรียงรายเป็นแนวยาวอย่างอย่างโดดเด่น

 
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ราชวงศ์ปราสาททอง วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาอย่างช้านาน โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ระเบียงคด ที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุไว้ เนื่องด้วยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความสวยงาน ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้คนจึงนิยมมาเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนในท้องถิ่นเองด้วย